Loading cart contents...
View Cart Checkout
Cart subtotal: Razem: …

Regulamin sklepu internetowego Maamut obowiązujący od dnia 1 maja 2018r.

W naszym sklepie oferujemy piękne oraz naturalne tekstylia dziecięce przeznaczone do spania i wypoczynku. Wszak gusta dzieci kształtują się już od najmłodszych lat.

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące procedury sprzedaży oferowanych przez nas produktów, sposobie zawarcia umowy, formy płatności oraz dostawy, odstąpienia od umowy, jak również postępowania reklamacyjnego.

Sprzedawcą jest firma En Studio – Tomasz Dytko z siedzibą: Zabierzów 32-080, ul. Leśna 2a/9a, NIP: 6751331870, REGON: 200688830. Możesz się z nami skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: maamut@maamut.com

1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 2. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu określający zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży towaru za pośrednictwem sklepu internetowego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną,
 4. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem maamut.com
 5. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towaru do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym formy płatności i dostawy,
 6. Towar – produkt oferowany w sklepie internetowym,
 7. Sprzedawca – En Studio – Tomasz Dytko, Zabierzów 32-080, ul. Leśna 2a/9a, NIP: 6751331870, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

2. Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych w ofercie Sklepu.
 2. Do korzystania ze Sklepu wystarczające jest, aby komputer miał: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardową przeglądarkę internetową, posiadał aktywny adres e-mail.
 3. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 4. Zamówienia można składać siedem dni w tygodniu przez dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 5. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

3. Składanie zamówień

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient. W tym celu należy wypełnić niezbędne pola, w tym imię i nazwisko, adres dostawy, telefon (w przypadku dostawy kurierem), adres mailowy oraz hasło do logowania.
 2. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do podjęcia następujących kroków:
 3. KROK 1: Kupujący wybiera produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”, podaje kod rabatowy (jeżeli takowy posiada), wybiera sposób dostawy zamówienia i klika przycisk „Do kasy”,
 4. KROK 2: Kupujący loguje się do swojego konta w Sklepie lub zakłada konto poprzez wypełnienie formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia. Po zapoznaniu się z Regulaminem akceptuje jego postanowienia (checkbox: „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin”),
 5. KROK 3: Kupujący klika w przycisk „Kupuję i płacę” i zostaje przekierowany do płatności. Wybiera sposób płatności oraz zatwierdza proces. Następnie dokonuje płatności.
 6. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. Wypełniając formularz zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. Wówczas Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 8. Prowadzenie konta klienta jest bezpłatne.

4. Formy dostawy i metody płatności

 1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia:
 2. przesyłka kurierska, kurier DPD – koszt: 15,00 zł, orientacyjny czas dostawy: 1-3 dni roboczych od zrealizowania zamówienia,
 3. Poczta Polska – koszt: 15,00 zł, orientacyjny czas dostawy: 5-10 dni roboczych od zrealizowania zamówienia,
 4. Koszt dostawy ponosi Kupujący.
 5. Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności:
 6. przelew tradycyjny na konto mBank 05114020040000310279485063, Maamut, ul. Leśna 2a/9a, 32-080 Zabierzów,
 7. bramka płatności PayU,
 8. PayPal

5. Realizacja zamówienia

 1. Fakt dokonania zakupu, zgodnie z procedura opisaną w pkt. 3 Regulaminu, zostaje potwierdzony automatycznie wygenerowanym mailem na adres skrzynki mailowej podanej przez Kupującego.
 2. W przypadku wyboru przelewu tradycyjnego jako formy płatności, należy dokonać przelewu w ciągu 5 dni roboczych ciągu od złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia następuje z chwilą dokonania płatności przez Kupującego.
 3. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki o czym Kupujący zostaje poinformowany na adres poczty elektronicznej.

6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument informuje Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Konsument może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
 8. Umowę uważa się za niezawartą,
 9. Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności za wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta, wynikających z wybranego przez niego sposobu dostarczenia produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem należności Konsumentowi do czasu otrzymania produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
 10. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

7. Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego samego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w powyższym terminie uznaje się, że Sprzedający ja uwzględnił.

8. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca, który zapewnia niezbędną ochronę danych osobowych wymaganą Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 oraz przepisami krajowymi.
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały zawarte w polityce prywatności.

9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

 1. Spory wynikłe z realizacji umowy rozwiązywane będą w drodze postępowania mediacyjnego.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, tj. stałego polubownego sądu konsumenckiego, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 4. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta z możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów, na przykład złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn m.in. zmiany warunków świadczenia usług lub zmiany przepisów prawa, w zakresie, w jakim wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw osób które złożyły Zamówienia lub zawarły umowy przed zmianą Regulaminu, co oznacza że do Zamówień złożonych i umów zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie mają postanowienia obowiązujące na dzień zawarcia umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
Naturalne pościele i akcesoria dla dzieci